Sveta misa subotom navečer

Sveta misa subotom navečer

Večernja Sveta misa subotom je u 19.30 sati.